V tomto projekte použijeme metódu „Učiť sa učením druhých", ktorej autorom je Jean-Pol Martin. Jej zvláštnosťou je prenesenie funkcií vyučovania na žiaka. Táto metóda zároveň umožňuje orientáciu na konanie a na žiakov, získanie odbornej kompetencie, sociálnej kompetencie a komplexné učenie sa.
Použijeme aj nasledovné metódy:
- Metóda pozorovania
Využijeme ju hlavne pri pozorovaní správania sa zvierat v zoologických záhradách.
- Výskumná metóda
Využijeme ju pri skúmaní štandardu v rozličných zoologických záhradách v v Európe, pri skúmaní vízií budúcnosti zoologických záhrad v Európe a ich prínosu k ochrane živočíšnych druhov, pri vedeckom výskume biologickej diverzity a ochrany živočíšnych druhov.
- Komparatívna metóda
Použijeme ju pri porovnávaní štandardu v rozličných zoologických záhradách, pri porovnávaní ochrany tých istých druhov zvierat v rozličných partnerských krajinách.
- Dialogické slovné metódy, metóda panelovej diskusie
Aplikujeme ich pri polemike na tému ochrany zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku, pri skúmaní vízií budúcnosti zoologických záhrad v Európe a ich prínosu k ochrane druhov
- Učenie sa myslením, cítením a manuálnou manipuláciou
Každý žiak spozná svoje silné a slabé stránky. Z toho faktu sa vyvodia závery pre aktívne vytváranie práce na projekte.
- Práca zameraná na konanie
Každý žiak sa môže optimálne rozvíjať vďaka veľkému počtu aktivít. Pracovné nástroje, napríklad dotazníky, prezentácie, hranie rolí umožnia prácu zameranú na prax.
- Inkluzívna pedagogika
Do projektu budú zahrnutí integrovaní žiaci.
- Diferenciácia
Žiaci s odlišnými kultúrnymi, sociálnymi, vzdelávacími, politickými podmienkami si najprv v homogénnych skupinách vypracujú
dotazníky, postery, komiksy, logá. V heterogénnych skupinách potom nasleduje výmena, ďalšia práca a následná prezentácia.
- Kooperatívne učenie
Prostredníctvom skupinovej práce a práce v dvojiciach na medzinárodných workshopoch sa posilnia sociálne kompetencie žiakov. K tomu patria aj chaty na eTwinningovej platforme. Z toho vyplývajú pozitívne účinky na odborné vyučovanie.
- Orientácia na žiaka
Pri medzinárodných kontaktoch žiakov ustupuje učiteľ do úzadia. Pri dôkladnej príprave sú žiaci schopní sami komunikovať v anglickom jazyku.
- Orientácia na proces
Má pevné miesto v medzinárodných projektoch.
- Učenie k slobodnému rozhodovaniu sa
Prostredníctvom rozličných nástrojov si môžu žiaci zvoliť, ktoré úlohy chcú na základe svojich silných a slabých stránok vypracovať.
To pôsobí nanajvýš pozitívne na rozvoj sebavedomia žiakov.
- Samostatná činnosť žiakov
- Evalvačné metódy
Anketa/prieskum (tabuľky s konkrétnymi štruktúrami otázok), pozorovanie a obsahová analýza, štatistiky a grafické spracovanie na neustálu kontrolu pracovného plánu a stavu spracovania projektu, na hodnotenie plnenia aktivít projektu, nadnárodných stretnutí, vzdelávacích podujatí a kvality konečných výsledkov.