Náš projekt sa bude obzvlášť zaoberať zachovaním biologickej diverzity. Hlavným heslom našej projektovej práce bude výrok Mahátmu Gándhiho: „Veľkosť a mravný pokrok národa sa pozná podľa toho, ako zaobchádza so zvieratami." Počas uplynulých 540 miliónov rokov sme päťkrát zaznamenali veľký úhyn živočíšnych druhov. Vedci varujú, že ďalšie vymieranie druhov je v plnom prúde. 

Podľa najnovších výskumov denne vymizne do 150 druhov zvierat. Európske a miestne zoologické záhrady sú veľkým prínosom k zachovaniu živočíšnych druhov.

Žiaci budú skúmať budúcnosť zoologických záhrad:

 •  medzinárodnú sieť zoologických záhrad
 •  programy na chov zvierat - výmena genofondu
 •  správny chov druhov podľa medzinárodného štandardu
 •  programy na vzdelávanie a výchovu (vzdelávacie programy zoologických záhrad, otvorené vyučovanie)
 •  ochrana zvierat verzus ich práva

Cieľmi projektu pre všetky partnerské školy bude:

 •  zlepšiť kvalitu vzdelávania na školách
 •  podporiť kľúčové kompetencie žiakov
 •  naznačiť riešenie problému ochrany živočíšnych druhov prostredníctvom spolupráce škôl, zoologických záhrad, inštitúcií v oblasti hospodárstva, rodičov a žiakov
 •  integrovať žiakov
 •  rozvíjať a používať inovatívne prístupy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni
 •  rozvíjať mediálne kompetencie, európsku projektovú prácu a interkultúrnu komunikáciu na školách
 •  zlepšiť profesijné kompetencie učiteľov
 •  posilniť a zatraktívniť učiteľské povolanie
 •  podporiť získanie autentickej komunikačnej kompetencie v cudzích jazykoch žiakmi a učiteľmi
 •  podporiť výmenu odborných pedagogických skúseností medzi učiteľmi partnerských škôl